WaterEducatieLoket

WaterEducatieLoket voor Voortgezet Onderwijs en Waterwerkveld in Gelderland

In december 2011 is Bureau BuitenWater van start gegaan met het opzetten van een WaterEducatieLoket voor Voortgezet Onderwijs en Waterwerkveld. Alle scholieren en docenten uit de provincie Gelderland kunnen er terecht.

Het WaterEducatieLoket bemiddelt tussen VO en Waterwerkveld: wat zijn de vragen, wat zijn de mogelijkheden, wie past bij een bepaalde vraag? Daarnaast stimuleert en faciliteert het WaterEducatieLoket scholen en waterorganisaties bij hun onderlinge samenwerking.

Binnen Gelderland hebben vele waterorganisaties en instellingen voor natuur- en milieu-educatie de handen ineengeslagen. Zij willen graag docenten uit het VO mogelijkheden bieden om wateronderwerpen uit het curriculum op zo’n manier met de leerlingen te behandelen dat de leerlingen het verband zien met hun eigen woonomgeving en met de verschillende beroepen/opleidingen die daarmee te maken hebben.

Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de dijkverlegging bij Lent, de wateraanvoer uit Duitsland, de energieopwekking bij de rioolwaterzuivering in de buurt of lokale regenwaterafkoppeling en andere waterbeheermaatregelen. De samenwerking met het waterbedrijfsleven kan de vorm hebben van een gastles, opdrachtgeverschap, excursie, etc.

Het WaterEducatieLoket wordt vanaf januari 2013 waargenomen door medewerkers van Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.